Ordynator Oddziału

Z- ca Ordynatora Oddziału

Pielęgniarka Koordynująca: mgr Jolanta Kocot

Telefony

Lekarze (32) 624 - 72 – 90 (32) 624 - 77 – 77
Sekretariat(32) 624 - 72 – 74 (32) 624 - 72 – 72  
Pielęgniarki

(32) 624 - 72 – 93

(32) 624 - 72 – 76

Kadra lekarska

Profil i specyfika odcinka endokrynologicznego

Oddział Chorób Wewnętrznych i Geriatrii znajduje się na V piętrze, pawilonu "A", dysponuje 70 łóżkami. W Oddziale funkcjonują 2 sale intensywnego nadzoru internistycznego. Oddział Chorób Wewnętrznych i Geriatrii świadczy specjalistyczne usługi diagnostyczne i lecznicze w zakresie wszystkich chorób internistycznych, z ukierunkowaniem na diagnostykę i leczenie chorób endokrynologicznych, przewodu pokarmowego, i diabetologicznych. Jest dobrze wyposażony w sprzęt diagnostyczny i aparaturę monitorującą, a personel stale doskonali umiejętności i systematycznie podnosi kwalifikacje zawodowe co powoduje, że opiekę nad pacjentem zapewnia wysoko wykwalifikowany zespół lekarzy i pielęgniarek.

Pacjenci hospitalizowani w oddziale mają zapewnioną kompleksowość usług i kontynuację leczenia w przyszpitalnych poradniach: endokrynologicznej, diabetologicznej, gastroenterologicznej, nefrologicznej, rehabilitacyjnej i kardiologicznej.

Oddział Chorób Wewnętrznych i Geriatrii posiada akredytację na prowadzenie specjalizacji i staży kierunkowych z dziedziny chorób wewnętrznych.

Możliwości diagnostyczno- terapeutyczne

Pacjenci przebywający na oddziale leczeni są według zasad współczesnej sztuki lekarskiej, opartej na dowodach naukowych i zgodnie z zaleceniami polskich towarzystw medycznych. Na oddziale wykonywana jest kompleksowa diagnostyka radiologiczna, laboratoryjna, mikrobiologiczna, scyntygraficzna celem zdiagnozowania i ustalenia postępowania terapeutycznego w schorzeniach metabolicznych.

Oddział realizuje również świadczenia z zakresu endoskopii diagnostycznej i zabiegowej.

W pracowni endoskopii wykonywane są badania diagnostyczne przełyku, żołądka, dwunastnicy i jelita grubego, leczenie krwotoków z przewodu pokarmowego, usuwanie metodami endoskopowymi polipów z przewodu pokarmowego (tzw. polipektomia endoskopowa), rozszerzenie zwężeń przełyku, obliteracja żylaków przełyku, zakładanie PEG, zakładanie sondy do żywienia enteralnego, usuwanie ciał obcych z przewodu pokarmowego, ERCP.

Oddział współpracuje z wszystkimi pracowniami diagnostycznymi zlokalizowanymi na terenie szpitala, w tym z zakładem diagnostyki obrazowej i laboratoryjnej, pracownią kardiologiczną (Ekg, Holter, próby wysiłkowe) oraz badań naczyniowych metodami dopplerowskimi, pracownią histopatologiczną. Istnieje możliwość konsultacji i leczenia pacjentów z oddziału w zakładzie hemodynamiki i oddziale chirurgii naczyniowej PAKS, które mieszczą się w bezpośrednim sąsiedztwie szpitala. Kadra medyczna we współpracy z ośrodkiem klinicznym specjalizuje się w leczeniu rzadkich schorzeń metabolicznych tj. choroby Gauschera, porfirii.

Perspektywa rozwoju

Oddział Chorób Wewnętrznych i Geriatrii na ma celu doskonalenie umiejętności diagnostycznych i wdrożenie nowoczesnych technik leczenia schorzeń diabetologicznych
i endokrynologicznych, diagnostyki z zakresu endoskopii przewodu pokarmowego oraz geriatrii. Rozszerzenie działalności oddziału o dziedzinę geriatrii ma na celu poprawę opieki nad ludźmi w podeszłym wieku poprzez poprawę ich sprawności fizycznej, intelektualnej oraz racjonalizację opieki. Oddział tworzy zaplecze dla Szpitala
w zakresie działania poradni endokrynologicznej i diabetologicznej.

Informacje dodatkowe

Dowodem uznania pracy personelu oddziału są wielokrotne zaproszenia do uczestnictwa w realizacji różnych krajowych i międzynarodowych badań klinicznych oraz publikacje w krajowej i zagranicznej, medycznej literaturze fachowej.

 

wykaz wykonywanych procedur na Oddziale Wewnętrznym i Geriatrii