TAGI:

INFORMACJA DLA OFERENTÓW

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

OGŁOSZENIE

o Konkursie Ofert

z dnia 21 października 2019 r.

Szpital Powiatowy w Chrzanowie

na zasadach i warunkach określonych w Ustawie o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 2190 z późn. zm.) oraz Obwieszczeniu Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12.06.2019r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
(Dz.U. z 2019r. poz. 1373 z póż.zm.)

     ogłasza Konkurs Ofert i zaprasza do składania ofert
na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych

w Poradni Endokrynologicznej

Szpitala Powiatowego w Chrzanowie

 1. Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta będzie na okres: 01.12.2019r. – 30.11.2020r.
 2. Do Konkursu Ofert mogą przystąpić lekarze posiadający odpowiednie kwalifikacje do wykonywania świadczeń objętych Konkursem, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub podmioty prowadzące działalność leczniczą, które zawrą umowy z lekarzami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje do wykonywania świadczeń objętych Konkursem, prowadzącymi działalność gospodarczą.
 3. Szczegółowe informacje o Regulaminie i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert można uzyskać w Sekcji Kadr od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 14.35 w siedzibie Szpitala Powiatowego w Chrzanowie, ul. Topolowa 16, II piętro, pok. 235, tel.  32 624-70-06, 32 624-75-11.
 4. Ofertę opatrzoną danymi Oferenta należy składać w nieprzejrzystych, zamkniętych kopertach lub opakowaniach oznaczonych:
  „Konkurs na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Poradni Endokrynologicznej Szpitala Powiatowego w Chrzanowie”
 5. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do dnia 31.10.2019r. do godz. 10:00, na Dzienniku Podawczym Szpitala Powiatowego w Chrzanowie ul. Topolowa 16, Pawilon „D”, II piętro.
 6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.10.2019r. o godz. 13:00 , w siedzibie Udzielającego Zamówienia.
 7. Planowane rozstrzygnięcie Konkursu Ofert odbędzie się w dniu 31.10.2019r. o godz. 14:00.
 8. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 9. Szpital Powiatowy w Chrzanowie zastrzega sobie prawo do unieważnienia, odwołania Konkursu Ofert w całości lub części bez podania przyczyny oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia Konkursu Ofert.
 10. Szpital Powiatowy w Chrzanowie zastrzega sobie możliwość wybrania więcej niż jednej oferty w celu wykonania całości zadania.
 11. Szpital Powiatowy w Chrzanowie zastrzega sobie prawo do rozstrzygnięcia częściowego Konkursu Ofert.

Protesty – prawa i obowiązki oferentów:

 1. Oferenci, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia zasad niniejszego postępowania konkursowego przysługują środki odwoławcze. Środki odwoławcze nie przysługują na:
  1. wybór trybu postępowania,
  2. niedokonanie wyboru świadczeniodawcy,
  3. unieważnienie postępowania (bez względu na przyczynę unieważnienia).
 2. W toku postępowania konkursowego Oferent może złożyć do komisji umotywowany protest w terminie 7 dni od dnia dokonania zaskarżonych czynności.
 3. Do czasu rozpatrzenia protestu postępowanie konkursowe ulega zawieszeniu, chyba, że z treści protestu wynika, że jest on w sposób oczywisty bezzasadny.
 4. Komisja Konkursowa przyjmuje i rozstrzyga umotywowane protesty Oferentów w ciągu 7 dni od daty ich złożenia i udziela pisemnej odpowiedzi składającemu protest. Nieuwzględnienie protestu wymaga uzasadnienia.
 5. Protest złożony po terminie nie podlega rozpatrzeniu.
 6. W przypadku uwzględnienia protestu komisja powtarza zaskarżoną czynność.

Odwołanie:

 1. Oferent biorący udział w postępowaniu może wnieść do Dyrektora Szpitala, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania.
 2. Odwołanie wniesione po tym terminie nie podlega rozpatrzeniu.
 3. Odwołanie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Wniesienie odwołania wstrzymuje zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej do czasu jego rozpatrzenia.

                                                                                                          Dyrektor

                                                                                               Szpitala Powiatowego w Chrzanowie

 

Regulamin i Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert (pdf)

Formularz Ofertowy (doc)

Oświadczenie Oferenta (dok)