TAGI:

Szpital Powiatowy w Chrzanowie                                                                                                                                                                              Chrzanów, dnia 2020-05-27
ul. Topolowa 16, 32-500 Chrzanów

                                                                                                                                            OGŁOSZENIE
Działając na zasadach i warunkach określonych w Ustawie o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Tekst jednolity: Dz.U. 2020 poz. 295 z późn. zm) oraz Ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 1373 z późn. zm.)
                                                                                                                                              ogłasza
                                                                              Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
hybrydowej telerehabilitacji kardiologicznej realizowanej w warunkach ośrodka/oddziału dziennego oraz telerehabilitacji kardiologicznej realizowanej w warunkach domowych
1. Przedmiotem zamówienia konkursowego jest udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów Szpitala Powiatowego w Chrzanowie w zakresie: hybrydowej telerehabilitacji kardiolgicznej realizowanej w warunkach ośrodka/oddziału dziennego oraz telerehabilitacji kardiologicznej realizowanej w warunkach domowych.
2. Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta będzie na czas określony od dnia 2020-07-01 do dnia 2021-06-30.
3. Do konkursu ofert może przystąpić wyłącznie podmiot spełniający wymagania określone dla podmiotów leczniczych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.
4. Regulamin przeprowadzenia postępowania konkursowego dostępny jest w Dziale Kontraktów Medycznych i Statystyki od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 – 14.30 w siedzibie Szpitala Powiatowego w Chrzanowie, ul. Topolowa 16, II piętro, pok. 223, tel. 32 624-75-13.
5. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert (SWKO) dostępne są na stronie internetowej Szpitala: https://www.szpital-chrzanow.pl/.
6. Ofertę opatrzoną danymi Przyjmującego zamówienie tj. (nazwa i adres Oferenta) należy złożyć w nieprzejrzystych, zamkniętych kopertach lub opakowaniach oznaczonych w następujący sposób:
                                                                                        Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
hybrydowej telerehabilitacji kardiologicznej realizowanej w warunkach ośrodka/oddziału dziennego oraz telerehabilitacji kardiologicznej realizowanej w warunkach domowych
7. Ofertę należy złożyć w siedzibie Udzielającego Zamówienie do dnia 08.06.2020 g.10.00 na Dziennik Podawczy Szpitala Powiatowego w Chrzanowie ul. Topolowa 16, paw. „D” pok. 236.
8. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.06.2020 godzina g.13.00 w pokoju nr 223 w siedzibie Udzielającego Zamówienia.
9. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 09.06.2020.
10. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
11. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego zostanie umieszczona na stronie internetowej Udzielającego Zamówienie oraz na tablicy ogłoszeń.
12. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania do dnia składania ofert, przedłużenia terminu składania ofert, zmiany terminu otwarcia ofert lub zmiany terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia postępowania,
13. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do częściowego rozstrzygnięcia postępowania konkursowego oraz wyboru więcej niż jednej oferty w celu wykonania całości zadania,
14. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania konkursowego bez podania przyczyny w całości, bądź części w każdym czasie.
15. Przyjmującym Zamówienie, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia zasad przeprowadzenia niniejszego postępowania konkursowego przysługują środki odwoławcze w postaci skargi, protestu i odwołania.

Dyrektor
Szpitala Powiatowego w Chrzanowie
mgr Artur Baranowski

ogłoszenie_o_rozstrzygnieciu_postepowania_konkursowego

zmiana_daty_rozstrzygnięcia

Regulamin i szczególowe warunki konkursu

Załącznik nr 1 i nr 2do Regulaminu