TAGI:

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT 16.03.2022r.

INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU OFERT 15.03.2022r.

OGŁOSZENIE
o Konkursie Ofert
z dnia 07 marzec 2022r.

Szpital Powiatowy w Chrzanowie

na zasadach i warunkach określonych w Ustawie o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 295 z późn. zm.) oraz Obwieszczeniu Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25.06.2021r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
(Dz.U. z 2021r. poz. 1285 z póż.zm.)

ogłasza Konkurs Ofert i zaprasza do składania ofert
na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych
Oddziale Chorób Wewnętrznych i Geriatrii / Poradni Chorób Płuc
Szpitala Powiatowego w Chrzanowie

1. Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta będzie na okres: 01.04.2022r. – 31.03.2023r.
2. Do Konkursu Ofert mogą przystąpić lekarze posiadający odpowiednie kwalifikacje do wykonywania świadczeń objętych Konkursem, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub podmioty prowadzące działalność leczniczą, które zawrą umowę z lekarzem posiadającym odpowiednie kwalifikacje do wykonywania świadczeń objętych Konkursem, prowadzącym działalność gospodarczą.
3. Szczegółowe informacje o Regulaminie i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert można uzyskać w Sekcji Kadr
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 14.35 w siedzibie Szpitala Powiatowego w Chrzanowie,
ul. Topolowa 16, II piętro, pok. 235, tel. 32 624-70-06, 32 624-75-11.
4. Ofertę należy składać w nieprzejrzystych, zamkniętych kopertach lub opakowaniach oznaczonych:

Konkurs na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych
Oddziale Chorób Wewnętrznych i Geriatrii / Poradni Chorób Płuc
Szpitala Powiatowego w Chrzanowie

5. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do dnia 15.03.2022r. do godz. 8:00, na Dzienniku Podawczym Szpitala Powiatowego w Chrzanowie ul. Topolowa 16, Pawilon „D”, II piętro.
6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.03.2022r. o godz. 13:00 , w siedzibie Udzielającego Zamówienia.
7. Planowane rozstrzygnięcie Konkursu Ofert odbędzie się w dniu 15.03.2022r. o godz. 14:00
8. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
9. Szpital Powiatowy w Chrzanowie zastrzega sobie prawo do unieważnienia, odwołania Konkursu Ofert w całości lub części bez podania przyczyny oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia Konkursu Ofert.

Protesty – prawa i obowiązki oferentów:
1. Oferenci, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia zasad niniejszego postępowania konkursowego przysługują środki odwoławcze. Środki odwoławcze nie przysługują na:
a) wybór trybu postępowania,
b) niedokonanie wyboru świadczeniodawcy,
c) unieważnienie postępowania (bez względu na przyczynę unieważnienia).
2. W toku postępowania konkursowego Oferent może złożyć do komisji umotywowany protest w terminie 7 dni
od dnia dokonania zaskarżonych czynności.
3. Do czasu rozpatrzenia protestu postępowanie konkursowe ulega zawieszeniu, chyba, że z treści protestu wynika, że jest on w sposób oczywisty bezzasadny.
4. Komisja Konkursowa przyjmuje i rozstrzyga umotywowane protesty Oferentów w ciągu 7 dni od daty ich złożenia
i udziela pisemnej odpowiedzi składającemu protest. Nieuwzględnienie protestu wymaga uzasadnienia.
5. Protest złożony po terminie nie podlega rozpatrzeniu.
6. W przypadku uwzględnienia protestu komisja powtarza zaskarżoną czynność.

Odwołanie:
1. Oferent biorący udział w postępowaniu może wnieść do Dyrektora Szpitala, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia
o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania.
2. Odwołanie wniesione po tym terminie nie podlega rozpatrzeniu.
3. Odwołanie rozpatrywane jest w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania. Wniesienie odwołania wstrzymuje zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej do czasu jego rozpatrzenia.

REGULAMIN KONKURSU OFERT 07.03.2022r.

FORMULARZE OFERTOWE 07.03.2022r.

                                                                 Dyrektor
                                                                 Szpitala Powiatowego w Chrzanowie