TAGI:

OGŁOSZENIE

o Konkursie Ofert

z dnia 14 grudnia 2018 r.

Szpital Powiatowy w Chrzanowie

na zasadach i warunkach określonych w Ustawie o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2190 z późn. zm.) oraz Ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. (tj. Dz.U. z 2018r., poz. 1510 z późn. zm.).

     ogłasza Konkurs Ofert i zaprasza do składania ofert

na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych
w Pracowni Endoskopii 
Szpitala Powiatowego w Chrzanowie

        1. Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta będzie na czas określony od dnia 01.01.2019r. do 31.08.2021r.
        2.
Do Konkursu Ofert mogą przystąpić lekarze posiadający odpowiednie kwalifikacje do wykonywania świadczeń objętych Konkursem, w ramach prowadzonej   
       działalności gospodarczej lub podmioty prowadzące działalność leczniczą, które zawrą umowy z lekarzami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje do wykonywania  
        świadczeń objętych Konkursem, prowadzącymi działalność gospodarczą.
        3.
Szczegółowe informacje o Regulaminie i warunkach Konkursu Ofert można uzyskać w Sekcji Kadr od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 14.35  
        w siedzibie Szpitala Powiatowego w Chrzanowie,
ul. Topolowa 16, II piętro, pok. 235, tel.  32 624-70-06, 32 624-75-11.
        4.
Ofertę opatrzoną danymi Oferenta należy składać w nieprzejrzystych, zamkniętych kopertach lub opakowaniach oznaczonych:

 Konkurs
na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych
w Pracowni Endoskopii 
Szpitala Powiatowego w Chrzanowie

      5. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do dnia 17.12.2018r. do godz. 10:00, na Dzienniku Podawczym Szpitala Powiatowego w Chrzanowie
      ul. Topolowa 16, Pawilon „D”, II piętro.
      6.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.12.2018r. o godz. 10:00, w siedzibie Udzielającego Zamówienia.
      7.
Planowane rozstrzygnięcie Konkursu Ofert odbędzie się w dniu 18.12.2018r. o godz. 11:0.
      8.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
      9.
Szpital Powiatowy w Chrzanowie zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu Ofert w całości lub części bez podania przyczyny oraz przedłużenia terminu
      składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia Konkursu Ofert.
    10. Szpital Powiatowy w Chrzanowie zastrzega sobie możliwość wybrania więcej niż jednej oferty w celu wykonania całości zadania.
    11. Szpital Powiatowy w Chrzanowie zastrzega sobie prawo do rozstrzygnięcia częściowego Konkursu Ofert.

Protesty – prawa i obowiązki oferentów:

 1. Oferenci, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia zasad niniejszego postępowania konkursowego przysługują środki odwoławcze. Środki odwoławcze nie przysługują na:
  1. wybór trybu postępowania,
  2. niedokonanie wyboru świadczeniodawcy,
  3. unieważnienie postępowania (bez względu na przyczynę unieważnienia).
 2. W toku postępowania konkursowego Oferent może złożyć do komisji umotywowany protest w terminie 7 dni od dnia dokonania zaskarżonych czynności.
 3. Do czasu rozpatrzenia protestu postępowanie konkursowe ulega zawieszeniu, chyba że z treści protestu wynika, że jest on w sposób oczywisty bezzasadny.
 4. Komisja Konkursowa przyjmuje i rozstrzyga umotywowane protesty Oferentów w ciągu 7 dni od daty ich złożenia
  i udziela pisemnej odpowiedzi składającemu protest. Nieuwzględnienie protestu wymaga uzasadnienia.
 5. Protest złożony po terminie nie podlega rozpatrzeniu.
 6. W przypadku uwzględnienia protestu komisja powtarza zaskarżoną czynność.

                                                                                                                                                                   p o dyrektor

Regulamin Konkursu wraz z załącznikami

Formularz Ofertowy