TAGI:

                                                                                                               ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 12.02.2020 r.

                                                                                        INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU

OGŁOSZENIE
o Konkursie Ofert
z dnia 27.01.2020r.
Szpital Powiatowy w Chrzanowie

na zasadach i warunkach określonych w Ustawie o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (tj. Dz.U. z 2018r., poz. 2190 z poźn.zm.) oraz  Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12.06.2019r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 1373).

ogłasza Konkurs i zaprasza do składania Ofert
na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zespołach ratownictwa medycznego
Pogotowia Ratunkowego Szpitala Powiatowego w Chrzanowie
przez ratowników medycznych, ratowników medycznych – kierowców,
pielęgniarki/pielęgniarzy systemu, pielęgniarki/pielęgniarzy systemu – kierowców

1. Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta będzie na czas określony od godziny 7:00 dnia 01.03.2020r. do godziny 7:00 dnia 01.04.2021r.
2. Do Konkursu mogą przystąpić ratownicy medyczni, ratownicy medyczni -kierowcy, pielęgniarki systemu, pielęgniarki systemu-kierowcy posiadający odpowiednie kwalifikacje do wykonywania świadczeń objętych konkursem, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub podmioty prowadzące działalność leczniczą, które zawrą umowy z ratownikami medycznymi, ratownikami medycznymi-kierowcami, pielęgniarkami, pielęgniarkami systemu-kierowcami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje do wykonywania świadczeń objętych Konkursem, prowadzącymi działalność gospodarczą.
3. Szczegółowe informacje o Regulaminie i warunkach Konkursu Ofert można uzyskać w Sekcji Kadr od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00÷14.35 w siedzibie Szpitala Powiatowego w Chrzanowie,
ul. Topolowa 16, II piętro, pok. 235, tel. 32 624-70-06, 32 624-75-11.
4. Ofertę opatrzoną danymi Oferenta należy składać w nieprzejrzystych, zamkniętych kopertach lub opakowaniach oznaczonych:

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zespołach ratownictwa medycznego
Pogotowia Ratunkowego Szpitala Powiatowego w Chrzanowie
przez ratowników medycznych, ratowników medycznych – kierowców,
pielęgniarki/pielęgniarzy systemu, pielęgniarki/pielęgniarzy systemu – kierowców

5. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do dnia 07.02.2020r. do godz. 11:00, na Dzienniku Podawczym Szpitala Powiatowego w Chrzanowie ul. Topolowa 16, Pawilon „D”, II piętro.
6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.02.2020r. o godz. 12:00, w siedzibie Udzielającego Zamówienia.
7. Planowane rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się w dniu 10.02.2020r. o godz. 14:00
8. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
9. Szpital Powiatowy w Chrzanowie zastrzega sobie prawo do unieważnienia, odwołania Konkursu Ofert w całości lub części bez podania przyczyny oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia Konkursu Ofert.
10. Szpital Powiatowy w Chrzanowie zastrzega sobie możliwość wybrania więcej niż jednej oferty w celu wykonania całości zadania.

Protesty – prawa i obowiązki oferentów:
1. Oferenci, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia zasad niniejszego postępowania konkursowego przysługują środki odwoławcze. Środki odwoławcze nie przysługują na:
a) wybór trybu postępowania,
b) niedokonanie wyboru świadczeniodawcy,
c) unieważnienie postępowania (bez względu na przyczynę unieważnienia).
2. W toku postępowania konkursowego oferent może złożyć do komisji umotywowany protest w terminie 7 dni od dnia dokonania zaskarżonych czynności.
3. Do czasu rozpatrzenia protestu postępowanie konkursowe ulega zawieszeniu, chyba że z treści protestu wynika, że jest on w sposób oczywisty bezzasadny.
4. Komisja konkursowa przyjmuje i rozstrzyga umotywowane protesty Oferentów w ciągu 7 dni od daty ich złożenia i udziela pisemnej odpowiedzi składającemu protest. Nieuwzględnienie protestu wymaga uzasadnienia.
5. Protest złożony po terminie nie podlega rozpatrzeniu.
6. W przypadku uwzględnienia protestu komisja powtarza zaskarżoną czynność.
Odwołanie:
1. Oferent biorący udział w postępowaniu może wnieść do Dyrektora Szpitala, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania.
2. Odwołanie wniesione po tym terminie nie podlega rozpatrzeniu.
3. Odwołanie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Wniesienie odwołania wstrzymuje zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej do czasu jego rozpatrzenia.

Regulamin Konkursu 27.01.2020r.

Formularz Ofertowy 27.01.2020r.

                                                                                                                                                                                                    Dyrektor
                                                                                                                                                                                                    Szpitala Powiatowego w Chrzanowie