TAGI:

Zgodnie z art. 43 oraz 47c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2017, poz. 1938 z późn. zm.)
, uprzejmie informuję, iż:

inwalidzi wojenni, inwalidzi wojskowi, kombatanci, działacze opozycji antykomunistycznej, osoby represjonowane z powodów politycznych, uprawnieni żołnierze lub pracownicy wojskowi, weterani poszkodowani w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa, świadczeniobiorcy posiadający tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”, kobiety w ciąży oraz osoby do 18 r.ż., u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, świadczeniobiorcy posiadający orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności po okazaniu stosownego dokumentu uprawniającego mają prawo do    korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w dniu zgłoszenia oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.  

Jeżeli udzielenie świadczenia w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w dniu zgłoszenia nie jest możliwe, winno zostać udzielone nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

Z przedstawionej wyżej grupy osób posiadających szczególne uprawnienia, na postawie art. 57 powołanej wyżej ustawy od inwalidów wojennych i wojskowych, osób represjonowanych, kombatantów, działaczy opozycji antykomunistycznej, osób represjonowanych z powodów politycznych, cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych, uprawnionych żołnierzy lub pracowników wojskowych, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa, weteranów poszkodowanych w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa oraz osób do 18 r.ż., u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, świadczeniobiorców posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności nie są wymagane skierowania do ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych finansowanych ze środków publicznych.

Członkowie rodzin w/w grup osób nie posiadają prawa do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz korzystania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych finansowanych ze środków publicznych bez skierowania.  

 

                                                                                                                                                   pieczDyrektor